Modele de instiintare plata

Modèle de notificare de Dare în plată Care se va trimite băncii sau instituției creditoare prin avocat, Notar public sau Executeur judecăf. Model de notificare incetare CIM in perioada de Proba modelul este pus la dispozitie cu sprijinul membrilor – contacafe_club Redactata si semnata astazi, _ # _ exemplare, la Care s-au anexat copii Certificate pentru conformitate de PE inscrisurile mentionner dans cuprinsul notificarii. Motivele cererii: in fapt, la Data de AM exemple cu Societatea Rosal Grup sa contractul Nr…………………….. avand ca obiect…………………………………… Contrat de potrivit acestui, debitoarea trebuia sa plateasca………………………….. Astfel, potrivit contractului au fost EMISE facturile Nr………………………. Insa nu au fost platite nici pana in prezent. (Mai detaliati situatia de fapt). Vazand ca debitoarea nu efectueaza nicio Plata, la Data de………………….

am incercat rezolvarea acestei situatii PE cale amiabila. Dans acest sens am trimis o somatie de Plata prin BEJ……………………… INSA debitoarea un refuzat sa efectueze Plata sumei reprezentand débit conforme contrat Nr…… Dans consecinta, potrivit dispozitiilor art. 1017 COD de proc. civ. sollicitam Plata dobanzii LEGALE, avand dans la ca de la vente dans le contrat nu a fost Stabilit un nivel al dobanzii pentru Plata cu INTARZIERE, dobanda fiind calculata astfel: 1. factura Nr. ………………….

avand de Plata Suma de………………. Lei,-Luna……. – (… Suma de Plata..) *…….%/12 (dobanda legala penalizatoare) =………. Lei. Suma de………………… reprezentand Daune-interese se compune DIN………., acestea fiind cheltuielile efectuate pana in prezent pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutarii la timp a obliatiei de Plata. En drept, art. 1013-1021 COD proc. civ. Sonde: inscrisuri, pe care le anexam prezentei cereri: 1…..

2……. créancier DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI…………………… Regasiti mai jos modelul de somatie Plata actualizata cu art. DIN codul de procedura civila. Acesta a fost cerut de catre o Firma Care incearca sa recupereze o Suma de la o Alta Firma, PE cale amiabila. Firma nu are Instrumente de Plata primite, ci un contrat exemple intre parti, unde ca si reclamatiile de Plata e op la 45 zile. Le sunt de facturile s`EMISE en 06,2014. Sous-scrisa, in, Str., c…, no. , Judetul/sectorul _, numar de ordine in Registrul comertului/Registrul Societatilor agricole/Registrul ASOCIATIILOR si fundatiilor/Alte Registre _, COD UNIC de inregistrare/COD de IDENTIFICARE fiscala _ _, CONT bancar Nr. , deschis la____________________________, Tél./Fax, e-mail _ _ _, Legal reprezentata prin _ _ ` _ 5, in calitate de créancier, en conformitate cu prevederile art. 1079 alin. (2) la morue civile, Cu completarile si modificarile ulterioare, coroborate cu Celelalte dispozitii legale in vigoare, formuleaza prezenta notificare-somatie6 prin care notification debitorului _ _ # 7 urmatoarele obligatii, somandu-l totodata la executarea Lor integrala si imediata8:1.

lut 18, 2019 | Posted by in Bez kategorii | 0 comments
Premium Wordpress Themes by UFO Themes